TỔ VĂN
Tổ trưởng:
Cô Hồ Thị Ngọc Dung

Thành viên tổ Văn:

- Cô Võ Thi Mỹ Phượng
- Cô Võ Thị Lang
- Cô Đinh Thị Đào
- Cô Nguyễn Thi Minh
- Thầy Lê Thiên Quốc
- Cô Dương Thị Thường

 TỔ TOÁN
Tổ trưởng:
Cô Ngô Tuyết Diệp

Thành viên tổ Toán:

- Cô Nguyễn Thị Cẩm Châu
- Cô Hồ Trọng Chinh
- Thầy Lê Hoàng Linh
- Cô Nguyễn Thị Hà Thi
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga
- Thầy Lê Văn Tuyến
- Thầy Đinh Tấn Phát

 TỔ LÝ
Tổ trưởng:
Thầy Lê Phú Hải

Thành viên tổ Lý:

- Cô Trần Thị Hồng
- Cô La Diễm Kiều
- Thầy Đặng Ng Anh Huy 
- Thầy Võ Huy Hoàng
- Thầy Trần Quan Tuấn

 TỔ HÓA
Tổ trưởng:
Thầy Phạm Ngọc Khoa

Thành viên tổ Hóa:

- Cô Phạm Thùy Dung
- Thầy Nguyễn Thanh Hiền
- Cô Nguyễn T Hồng Nhung
- Cô Nguyễn Thị My Na 

 TỔ SINH
Tổ trưởng:
Cô Nguyễn Thị Hoàng

Thành viên tổ Sinh:

- Thầy Nguyễn Văn Phương
- Thầy Nguyễn Văn Toàn
- Thầy Lâm Văn Giống

 TỔ ANH
Tổ trưởng:
Thầy Châu Đức Vượng

 Thành viên tổ Anh:

- Cô Nguyễn Thị Thu Lan
- Cô Huỳnh Hồng Hà
- Cô Nguyễn T Phi Oanh
- Thầy Tạ Xuân Ngân
- Cô Phương Dung

 TỔ SỬ
TT: Thầy Nguyễn Đình Ban

Thành viên tổ Sử:

- Thầy Vũ Ngọc Tỉnh
- Thầy Nguyễn Minh Tuấn
- Cô Võ Thị Vinh 

 TỔ ĐỊA
Tổ trưởng:
Thầy Phạm Văn Sang

 Thành viên tổ Địa:

- Thầy Trương Hồng Ân
- Cô Ngô T Bạch Diệp
- Nguyễn Thị Châu
- Cô Nguyễn Thị Yến (TP)
- Cô Phạm Thị Diễm

 TỔ TD-QP
Tổ trưởng:
Thầy Nguyễn Văn Láng

Thành viên tổ TD-QP:

- Thầy Nguyễn Văn Láng (TT)
- Thầy Phạm Long Hà
- Thầy Đặng Đinh Cương
- Cô Hồ T Ngọc Thùy 

 TỔ TIN
Tổ trưởng:
Thầy Phan Văn Hoai

 Thành viên tổ Tin:

- Thầy Phan Văn Hoai (TT)
- Cô Huỳnh T Thục Nghi
- Thầy Nguyễn Văn Quốc
- Cô Hà Thu Hiền
- Cô Đậu Thị Xuân Trang

 TỔ VP
Tổ trưởng:
Thầy Châu Văn Duy

Thành viên tổ Văn Phòng

- Thầy Châu Văn Duy (TT)
- Cô Phạm Nguyên Thảo
- Cô Nguyễn Thị Hoa
- Anh Nguyễn Văn Hòa